รศ.ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร

ผลงานวิจัย

พ.ศ.2561 (2018)

[1] ธนาชัย แสวงผล, ประมาณ สุทธิเวนส์วรากุล, อชินี พลสวัสดิ์, นงลักษณ์ บุญมา, สุเทพ นรมาตย์, ศักดิ์ทนง วงศ์เจริญ และ ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร. (2561). การพัฒนาเครื่องทอผ้าไหมแบบพื้นบ้านกึ่งอัตโนมัติสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 7(1), 104-119.

พ.ศ.2559 (2016)

[1] ปิยนุช ทาคำสุข และ ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร.การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพื่อสอนภาษามือสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41. 8-9 ธันวาคม 2559.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์.pp.100-112.

[2] จุมพลภัทร์ สีทากุลเศรษฐ์ และ ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร. การออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงานและลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41. 8-9 ธันวาคม 2559.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์.pp.183-193.

[3] ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร. การพัฒนาเทคนิคเครื่องตีเกลียวไหมแบบ 2 ทิศทาง และกรอไหมเส้นพุ่งกึ่งอัตโนมัติ. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559). pp 88-98.

พ.ศ.2558 (2015)

[1] ชัยรัตน์ พิมพบุตร และ ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร. การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษหนังเทียมโดยใช้เทคโนโลยีวิศวกรรม.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 1 ; 19 ตุลาคม พ.ศ.2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. อุบลราชธานี;2558.pp.320-335.

พ.ศ.2557 (2014)

 

พ.ศ.2556 (2013)

 

พ.ศ.2555 (2012)

[1] ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร และคณะ. การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องตีเกลียวไหมและกรอไหมเส้นพุ่งกึ่งอัตโนมัติโดยกระบวนการชาวบ้าน. 2555. การเกษตรราชภัฏ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 หน้า 101-113.

 พ.ศ.2554 (2011)

[1] นัทธพงศ์ นันทสำเริง และ ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร. การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 2554. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 หน้า81-87.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *