งานวิจัยแยกรายปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยอาศัยการวิจัยเป็นฐาน (Research based) ซึงคณาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนมีผลงานวิจัยเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *