2020

[1] พรสวรรค์ ปัญญาวิชัย และ วิเชียร โสมณวัฒน์. (2563). การวิเคราะห์การไหลของอากาศในปล่องลมแสงอาทิตย์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1. pp.63-75.

[2] บุญประคอง ดาผาผิวผ่อง และ ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร. (2563). การออกแบบและพัฒนาเครื่องฟักไข่แบบหลายชนิดควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัว. ใน นิศานาจ โสภาพล (บ.ก.), การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 (น. 789-797). อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

[3] จันทวี ไพพิจิตร และ ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร. (2563). การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมรถเข็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวโดยใช้คำสั่งเสียงภาษาลาว. ใน นิศานาจ โสภาพล (บ.ก.), การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 (น. 798-806). อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

[4] เวียงสวรรค์ เทพบัวลี และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. (2563). การเปรียบเทียบทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสำหรับการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ กรณีศึกษา ระบบจำหน่ายสายป้อนที่ 7 เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ใน นิศานาจ โสภาพล (บ.ก.), การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 (น. 807-814). อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

[5] สมชัย อ่อนชัยเวียง และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. (2563). การพัฒนาระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ แขวงเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ใน นิศานาจ โสภาพล (บ.ก.), การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 (น. 815-823). อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

[6] สนธยา ยังมี และ วิเชียร โสมณวัฒน์ (2563). เทคโนโลยีวิศวกรรมกับการบูรณะโบราณสถาน. ใน นิศานาจ โสภาพล (บ.ก.), การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 (น. 824-832). อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

[7] คด นันทะวง และ นิกร เห็นงาม (2563). การประเมินประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดกลางแบบกังหันเพลตัน กรณีศึกษาเขื่อนห้วยลำพันใหญ่ แขวงเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ใน นิศานาจ โสภาพล (บ.ก.), การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 (น. 833-839). อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

[8] สัญจร สรีโยธา และ วิเชียร โสมณวัฒน์ (2563). การวิเคราะห์เสถียรภาพของสะพานจมโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. ใน นิศานาจ โสภาพล (บ.ก.), การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 (น. 846-853). อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

[9] พรหมมา ดวงปัญญา และ วิเชียร โสมณวัฒน์ (2563). การวิเคราะห์โครงสร้างแคสซีรถบรรทุกขนาดเล็กในการขนส่งสินค้าการเกษตร. ใน นิศานาจ โสภาพล (บ.ก.), การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 (น. 854-859). อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

[10] สีวิไล สีดาจันทร์ กนกวรรณ สุภักดี และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. (2563). ความพึงพอใจของผู้ใช้ทางหมายเลข 16E นครปากเซ – เมืองปากซอง. ใน นิศานาจ โสภาพล (บ.ก.), การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 (น. 860-865). อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

[11] เพ็ดสะไหม พันโสพา และ วิเชียร โสมณวัฒน์ (2563). การวิเคราะห์โครงสร้างแหนบรถยนต์โดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. ใน นิศานาจ โสภาพล (บ.ก.), การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 (น. 866-871). อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

[12] นัทธพงศ์ นันทสำเริง และ สุกัญญา ปุระมาปัด. (2563). การปรับปรุงการดำเนินงานในลานคอนเทนเนอร์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สาม. สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 7(2), 31-41.

Share