คณาจารย์

คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ โดย

  • เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ในการทำวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
FacebookShare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *