คณาจารย์

คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ โดย

  • เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ในการทำวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  • มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการไม่น้อยกว่า 3 เรื่องในรอบห้าปี
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *