การรับเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
    ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการเรียนรายวิชาด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือ
  3. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือวิศวกรรมแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา

การคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

ดำเนินการคัดเลือกโดยบัณฑิตวิทยาลัยและคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์วิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าวิจัย โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์หลังจากการสอบข้อเขียนเพื่อพิจารณาความพร้อมทั้งในด้านสติปัญญาและอารมณ์ด้วย

ช่วงเวลาที่รับสมัคร และจำนวนที่รับเข้าศึกษา

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) ตลอดทั้งปี และดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาปีละหนึ่งครั้งเพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1 (มิถุนายน – กันยายน) จำนวนรวมทั้งสิ้น 20  คนต่อปีการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร

รวมทั้งสิ้นประมาณ 150,000 บาท (สำหรับแผน ก แบบ ก 2 – ทำวิทยานิพนธ์, คำนวณ ณ ปีการศึกษา 2561)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *