การรับเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ในสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2)  มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

การคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

ดำเนินการคัดเลือกโดยบัณฑิตวิทยาลัยและคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือ การสอบสัมภาษณ์

ช่วงเวลาที่รับสมัคร และจำนวนที่รับเข้าศึกษา

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) ตลอดทั้งปี และดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาปีละสองครั้งเพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1 (มิถุนายน – กันยายน) และภาคการศึกษาที่ 2 (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) จำนวนรวมทั้งสิ้น 25  คนต่อปีการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร

รวมทั้งสิ้น 137,720 บาท (สำหรับแผน ก แบบ ก 2 – ทำวิทยานิพนธ์, คำนวณ ณ ปีการศึกษา 2557)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *