2013

[1] อัจฉรีย์ พิมพิมูล, มนต์ชัย เทียนทอง และสุพจน์ นิตยสุวัฒน์. การเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์บนระบบมูเดิล. 2556. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 หน้า 53 -64.

[2] กนกวรรณ สุภักดี, นัทธพงศ์ นันทสำเริง และระพีพันธ์ ปิตาคะโส. (2556) .การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินทางสำหรับหน่วยซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556. 17 พฤษภาคม พ.ศ.2556.โรงแรมรามาการ์เดนส์, กรุงเทพมหานคร.

[3] Kanokwan Supakdee,Natthapong Nanthasamroeng and Rapeepan Pitakaso. (2013). “Clustering-Locating-Routing Algorithm for Vehicle Routing Problem: An Application in Medical Equipment Maintenance”. Proceedings of the Institute of Industrial Engineers Asian Conference 2013, pp 965-973.

[4] กนกวรรณ สุภักดี, นัทธพงศ์ นันทสำเริง และระพีพันธ์ ปิตาคะโส. (2556) .“การประยุกต์อัลกอริทึมแบบประหยัดเพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินทางในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์”. เอกสารสืบเนื่องจากประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556. 11-14 กันยายน พ.ศ.2556. กรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่, นครราชสีมา.

[5] เกียรติศักดิ์ พระเนตร, นัทธพงศ์ นันทสำเริง และเกรียงศักดิ์ รักภักดี. (2556).“การแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งและจัดเส้นทางการขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมยางแท่งในจังหวัดอุบลราชธานี”.เอกสารสืบเนื่องจากประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556. 11-14 กันยายน พ.ศ.2556. กรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่, นครราชสีมา.

[6] Natthapong Nanthasamroeng. (2013). “Logistics Optimization for Locating Ethanol Plant in the Northeastern of Thailand”. Proceeding of papers in International Symposium STRE2013. 17 September 2013. Hue University, College of Foreign Language. Vietnam.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *