2018

[เรียงลำดับจากต้นไปถึงท้ายปี]

  1. นัทธพงศ์ นันทสำเริง. การพยากรณ์ความต้องการสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ในคลังสินค้าของผู้ค้าส่ง. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561. 23-26 กรกฎาคม พ.ศ.2561. โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. pp 1427-1431.
  2. สมชัย อ่อนชัยเวียง และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. การศึกษาอัตราความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับในระบบจากหน่วยไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ กรณีศึกษาสถานีไฟฟ้าย่อยบ้านหนองบง แขวงเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 4 (NCITE2018). 25-27 กรกฎาคม 2561. โรงแรมรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.70-78.
  3. เวียงสวรรค์ เทพบัวลี และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. การศึกษาเปรียบเทียบค่าความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ของ 5 สถานีย่อยในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 4 (NCITE2018). 25-27 กรกฎาคม 2561. โรงแรมรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.88-94.
  4. พรนภา ธิมา, ตระกูล นามทอง, วีรวุฒิ ถาพรผาด และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้าเด็กอ่อนโดยใช้แนวทางคิวซีสตอรี่. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 4 (NCITE2018). 25-27 กรกฎาคม 2561. โรงแรมรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.152-158.
  5. กนกวรรณ สุภักดี, รณฤทธิ์ ทามณี, วัฒนพงษ์ อินสี, ศิริศักดิ์ หรรษา, สนทนา นิลมาลี และ กิตติวุฒิ บุตรศรี. การพัฒนาเครื่องล้างขวดน้ำดื่มแบบกึ่งอัตโนมัติ กรณีศึกษาร้านน้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 4 (NCITE2018). 25-27 กรกฎาคม 2561. โรงแรมรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.159-167.
  6. พุทธสวรรค์ จันดาวงศ์ และ ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง. การบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าโดยการประมวลผลภาพความร้อน. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 4 (NCITE2018). 25-27 กรกฎาคม 2561. โรงแรมรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.195-204.
  7. นัทธพงศ์ นันทสำเริง. (2561).ต้นทุนโลจิสติกส์ของการขนส่งนักท่องเที่ยวหลายรูปแบบในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างประเทศอาเซียน : กรณีศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 10(S), 248-255.
  8. Chandavong, P., & Wiroteurairuang, D. (2018).The Development of Transformers Diagnosis Framework Using Infrared Thermogram. International Journal of Information and Electronics Engineering, 8(1),10-14.
  9. นัทธพงศ์ นันทสำเริง. (2561). แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย. 4(2), 28-34.
  10. วอนแก้ว ศรีสุนาม และนัทธพงศ์ นันทสำเริง. (2561). การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยวิธีวินเทอร์สโดยหาค่าคงที่การปรับเรียบของระดับ แนวโน้ม และฤดูกาลที่เหมาะสม.วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย. 4(2), 51-58.
Share