2018

[เรียงลำดับจากต้นไปถึงท้ายปี]

 1. ธนาชัย แสวงผล, ประมาณ สุทธิเวนส์วรากุล, อชินี พลสวัสดิ์, นงลักษณ์ บุญมา, สุเทพ นรมาตย์, ศักดิ์ทนง วงศ์เจริญ และ ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร. (2561). การพัฒนาเครื่องทอผ้าไหมแบบพื้นบ้านกึ่งอัตโนมัติสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 7(1), 104-119. (TCI#1=0.8)
 2. นัทธพงศ์ นันทสำเริง. (2561). การพยากรณ์ความต้องการสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ในคลังสินค้าของผู้ค้าส่ง. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561. 23-26 กรกฎาคม พ.ศ.2561. โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. pp 1427-1431. (NC=0.2)
 3. กนกวรรณ สุภักดี, รณฤทธิ์ ทามณี, กิตติพงษ์  สมจิตร, ธนากร  นนทนี, สถาพร โสรส และ กิตติวุฒิ บุตรศรี. ลดรอบเวลาในกระบวนการบรรจุน้ำแข็งของโรงน้ำแข็งแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561. 23-26 กรกฎาคม พ.ศ.2561. โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. pp 510-514. (NC=0.2)
 4. ยุทธณรงค์ จงจันทร์ สุทธิดา การะเวก ภีม พรประเสริฐ ไวรุจน์ อิ่มโพ. การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์โอริง กรณีศึกษาบริษัทตัวอย่าง. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561 โรงแรมสุนีย์แกรน์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, 23-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561. (NC=0.2)
 5. เษกสรร สิงห์ธนู กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาส ภีม พรประเสริฐ เกียรติศักดิ์ พระเนตร. การเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยเทคนิคการออกแบบอุปกรณ์จับยึด. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561 โรงแรมสุนีย์แกรน์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, 23-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561. (NC=0.2)
 6. สมชัย อ่อนชัยเวียง และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. (2561).การศึกษาอัตราความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับในระบบจากหน่วยไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ กรณีศึกษาสถานีไฟฟ้าย่อยบ้านหนองบง แขวงเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 4 (NCITE2018). 25-27 กรกฎาคม 2561. โรงแรมรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.70-78.(NC=0.2)
 7. เวียงสวรรค์ เทพบัวลี และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. (2561).การศึกษาเปรียบเทียบค่าความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ของ 5 สถานีย่อยในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 4 (NCITE2018). 25-27 กรกฎาคม 2561. โรงแรมรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.88-94. (NC=0.2)
 8. พรนภา ธิมา, ตระกูล นามทอง, วีรวุฒิ ถาพรผาด และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. (2561). การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้าเด็กอ่อนโดยใช้แนวทางคิวซีสตอรี่. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 4 (NCITE2018). 25-27 กรกฎาคม 2561. โรงแรมรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.152-158. (NC=0.2)
 9. กนกวรรณ สุภักดี, รณฤทธิ์ ทามณี, วัฒนพงษ์ อินสี, ศิริศักดิ์ หรรษา, สนทนา นิลมาลี และ กิตติวุฒิ บุตรศรี. (2561). การพัฒนาเครื่องล้างขวดน้ำดื่มแบบกึ่งอัตโนมัติ กรณีศึกษาร้านน้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 4 (NCITE2018). 25-27 กรกฎาคม 2561. โรงแรมรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.159-167. (NC=0.2)
 10. พุทธสวรรค์ จันดาวงศ์ และ ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง. (2561). การบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าโดยการประมวลผลภาพความร้อน. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 4 (NCITE2018). 25-27 กรกฎาคม 2561. โรงแรมรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.195-204. (NC=0.2)
 11. เจริญ โสภา, ณัฐรินีย์ โชคชัยตระกูล, ภีม พรประเสริฐ และ อมรรัตน์ พรประเสริฐ.(2561). พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยของผู้บริโภคจาก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. 12(28).294-305. (TCI#1=0.8)
 12. ภีม   พรประเสริฐ และ อมรรัตน์   พรประเสริฐ. (2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการประยุกต์ใช้ชุดคำศัพท์พื้นฐานที่สำคัญตามแนวคิดของพาเรโต. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. 12(29), 106-118. (TCI#1=0.8)
 13. อมรรัตน์   พรประเสริฐ และ ภีม   พรประเสริฐ. (2561).การปรับปรุงกระบวนการผลิตอิฐมอญโดยการลดความสูญเปล่ากรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอิฐมอญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561. (NC=0.2)
 14. เกียรติศักดิ์ พระเนตร,ฐชาดา โคตมงคล และ ภีม   พรประเสริฐ.(2561). การรับรู้ของผู้บริโภคประเทศกัมพูชาต่อความสามารถด้านโลจิสติกส์ในการจัดการธุรกิจและการให้บริการลูกค้าของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าจากประเทศไทย ผ่านชายแดนช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561. (NC=0.2)
 15. อัญญาณี อดทน, อมรรัตน์ พรประเสริฐ และ ภีม พรประเสริฐ.(2561).การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทข้าวกล้องงอกในจังหวัดอุบลราชธานี.วารสารวิชาการศรีวนาลัย สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ฉบับเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561.(TCI#2=0.6)
 16. นัทธพงศ์ นันทสำเริง. (2561).ต้นทุนโลจิสติกส์ของการขนส่งนักท่องเที่ยวหลายรูปแบบในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างประเทศอาเซียน : กรณีศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 10(S), 248-255. (TCI#2=0.6)
 17. Chandavong, P., & Wiroteurairuang, D. (2018).The Development of Transformers Diagnosis Framework Using Infrared Thermogram. International Journal of Information and Electronics Engineering, 8(1),10-14. (SCOPUS & INSPEC=1.0)
 18. นัทธพงศ์ นันทสำเริง. (2561). แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย. 4(2), 28-34. (TCI#2=0.6)
 19. วอนแก้ว ศรีสุนาม และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. (2561). การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยวิธีวินเทอร์สโดยหาค่าคงที่การปรับเรียบของระดับ แนวโน้ม และฤดูกาลที่เหมาะสม.วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย. 4(2), 51-58. (TCI#2=0.6)
 20. Raknoi Akararungruangkul, Peerawat Chokanat, Rapeepan Pitakaso, Kanokwan Supakdee and Kanchana Sethanan. Solving Vehicle Routing Problem for Maintaining and Repairing Medical Equipment Using Differential Evolution Algorithm: A Case Study in Ubon Ratchathani Public Health Office. International Journal of Applied Engineering Research, Volume 13, Number 10 (2018) pp. 8035 – 8045.
  (SCOPUS =1.0)
Share