งานวิจัยแยกรายอาจารย์

ด้วยตระหนักว่าคุณภาพของคณาจารย์ประจำหลักสูตรย่อมส่งผลต่อการผลิตบัณฑิตในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการทำวิจัยของอาจารย์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะเอื้อต่อการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างมาก คณาจารย์ของหลักสูตรปริญญาโทสายช่างจึงได้รับการคัดสรรอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรี่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยอาจารย์ทุกท่านมีผลงานวิชาการมากกว่า 3 เรื่องในรอบ 5 ปี ดังนี้

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *