2016

(เรียงลำดับจากต้นปี – ท้ายปี)

[1] วิทวัส แสวงผล ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง และ สนั่น ศรีสุข. การศึกษาเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์การถดถอยของเครือข่ายประสาทเทียมในการเรียนรู้ภาพใบหน้าด้วยวิธี Eigen-Face และภาพใบหน้ามาตรฐาน. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ (9th NCOBA). 19 กุมภาพันธ์ 2559.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม.

[2] ศิราวุธ สงวนสิน และ ภีม พรประเสริฐ.การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์คุณลักษณะความเสียหายและผลกระทบเพื่อลดข้อผิดพลาดในงานกลึงกระบอกสูบของกระบวนการซ่อมคืนสภาพเสื้อสูบรถแทรกเตอร์.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (9th NCOBA). 19 กุมภาพันธ์ 2559.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.นครปฐม.

[3] สุกฤตา บุตรอ่อน และ อัจฉรีย์ พิมพิมูล. การพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน.วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559).pp.85-97.

[4] ธนกฤต บุตรอ่อน และ อัจฉรีย์ พิมพิมูล.การพัฒนาระบบพัสดุ แผน และงบประมาณเพื่อการบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559).pp.98-119.

[5] นัทธพงศ์ นันทสำเริง.การพัฒนานวัตกรรมเครื่องฟอกย้อมเส้นด้ายและผ้าผืนแบบแขวนฉีดอัตโนมัติ.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2559. 7-8 กรกฎาคม 2559.โรงแรมโฆษะ.ขอนแก่น.pp.1673-1681.

[6] ศิราวุธ สงวนสิน และ ภีม พรประเสริฐ. การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อขัดข้องและผลกระทบเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการกลึงกระบอกสูบรถแทรกเตอร์ล้อยาง.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2559. 7-8 กรกฎาคม 2559.โรงแรมโฆษะ.ขอนแก่น. pp.423-428.

[7] W. Sommanawat and W. Kanok-Nukulchai. A Kriging based Finite Element Method for Sheel Analysis. Proceeding of the 12th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XII) and the 6th Asia-Pacific Congress on Computational Mechanics (APCOM VI), 24-29 July 2016, Seoul, Korea (2016).

[8] วอนแก้ว สีสุนาม และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง.การพยากรณความตองการใชไฟฟาของแขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดวยวิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่และการถดถอยเชิงเสน. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2 (NCITE2016). 19 ตุลาคม 2559. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. pp.167-180.

[9] อังคณา น้อยคำพวง และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง.การศึกษาตนทุนการผลิตที่ยั่งยืนในการผลิตพริกชี้ฟาแดงตามแนวทางของแฟรเทรด. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2 (NCITE2016). 19 ตุลาคม 2559. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. pp.151-166.

[10] เลิศสะไหม วิไลสุก และ ภีม พรประเสริฐ.การวิเคราะหองคประกอบเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการดําเนินการของแผนกเทคนิคและ คุมครองตาขายรัฐวิสาหกิจไฟฟา แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2 (NCITE2016). 19 ตุลาคม 2559. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. pp.124-137.

[11] ลำเงิน สุนาพัน และ ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง. การศึกษาปัจจัยในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นของระบบจำหน่าย 22 KV สถานีไฟฟ้าบ้านนาท่อน แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังที่ 39 (eecon39).2-4 พฤศจิกายน 2559.โรงแรมเดอะรีเจนท์ชะอำบีชรีสอร์ท.เพชรบุรี.หน้า 33-43.

[12] นัทธพงศ์ นันทสำเริง.การบูรณาการกิจกรรมเพื่อมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนกับการจัดการเรียนการสอน กรณีศึกษาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand. 28-29 พฤศจิกายน 2559. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา. pp.159-162.

[13] ปิยนุช ทาคำสุข และ ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร.การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพื่อสอนภาษามือสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41. 8-9 ธันวาคม 2559.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์.pp.100-112.

[14] จุมพลภัทร์ สีทากุลเศรษฐ์ และ ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร. การออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงานและลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41. 8-9 ธันวาคม 2559.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์.pp.183-193.

[15] Natthapong Nanthasamroeng. An Application of Logistics Optimization in Route Planning for AUYC’s ASEAN Youth Bus 2017. Proceeding of papers in the 4th International Symposium “Sharing of Teaching and Research Experiences” 2016 (STRE2016). 13-15 December 2016.Sabaidee Valley, Lao PDR.pp.15-23.

[16] ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร. การพัฒนาเทคนิคเครื่องตีเกลียวไหมแบบ 2 ทิศทาง และกรอไหมเส้นพุ่งกึ่งอัตโนมัติ. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559). pp 88-98.

Share