2019

[1] นัทธพงศ์ นันทสำเริง. การประยุกต์โปรแกรมเชิงเส้นเพื่อวางแผนการผลิตพืชผักสวนครัว. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2562. 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562. โรงแรมวินทรี เชียงใหม่. pp.48-52. (NC=0.2)

[2] N. Nanthasamroeng, P. Boonrom, and N. Palapan, “A Sustainable Development of Logistics Network for Nature-based Tourism”, Thai Industrial Engineering Network Journal, vol. 5, no. 1, pp. 28-35, Jun. 2019.  (TCI#2=0.6)

[3] L. Vilaysouk and P. Pornprasert, “Appropriate Performance Indicators Determining for Service Center Division of Electricite Du Laos in Salavan Province, Laos PDR”, Thai Industrial Engineering Network Journal, vol. 5, no. 1, pp. 14-20, Jun. 2019. (TCI#2=0.6)

[4] K. Supakdee, P. Suansokchuak, K. Pranet, and T. Khotmongkol, “A Development of Model for School Milk’s Transportation Vehicles in Ubon Ratchathani and Sisaket Provinces”, Thai Industrial Engineering Network Journal, vol. 5, no. 1, pp. 59-65, Jun. 2019. (TCI#2=0.6)

[5] สุวัฒน์ สุวรรณกูฏ, เพ็ดสะไหม พันโสพา และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์โคลาว สาขาแขวงจำปาสัก. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5. 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562. โรงแรมเดอะรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.95-102. (NC=0.2)

[6] สัญจร ศรีโยธา, พรหมมา ดวงปัญญา และ วิเชียร โสมณวัฒน์. ปัจจัยด้านการทำงานที่ส่งผลต่อความเครียดของคนงาน กรณีศึกษา บริษัทเจริญเซกองก่อสร้าง จำกัด. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5. 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562. โรงแรมเดอะรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.95-102. (NC=0.2)

[7] คด นันทะวง, เจ้ย พรสวรรค์ฺ และ กนกวรรณ สุภักดี. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว สาขาแขวงเซกอง. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5. 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562. โรงแรมเดอะรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.95-102. (NC=0.2)

[8] คอนสวรรค์ บัวละพา, สินเพชร สักกะทิน และ กนกวรรณ สุภักดี. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว สาขาแขวงจำปาสัก.
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5. 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562. โรงแรมเดอะรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.95-102. (NC=0.2)

[9] ศรัญญา กุตัน, ชลธาร บุญอภัย, นภาพร คาถา, ภีม พรประเสริฐ และ เกียรติศักดิ์ พระเนตร. การรับรู้ภาพลักษณ์และมิติการบริการด้านโลจิสติกส์ของรถประจำทางสายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี.
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5. 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562. โรงแรมเดอะรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.95-102. (NC=0.2)

[10] สายสมบัติ วงศ์ภูชัย, บุญประคอง ดาผาผิวผ่อง และ อัจฉรีย์ พิมพิมูล. พฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับวัยกลางคนและผู้สูงอายุ. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5. 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562. โรงแรมเดอะรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.95-102. (NC=0.2)

[11] วันนะพา ลาสาสาน, บุญนิบ คันลักสา และ อัจฉรีย์ พิมพิมูล. ปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของนักศึกษาโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมแขวงอัตตะปือ. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5. 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562. โรงแรมเดอะรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.95-102. (NC=0.2)

[12] ภีม พรประเสริฐ, เกียรติศักดิ์ พระเนตร, สุทธิดา การะเวก, ยุทธณรงค์ จงจันทร์ และ อมรรัตน์ พรประเสริฐ. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดอุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5. 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562. โรงแรมเดอะรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.95-102. (NC=0.2)

[13] ภีม พรประเสริฐ, เมธี พรมศิลา, ธนธัช มั่นมงคล, ยุทธณรงค์ จงจันทร์ และ อมรรัตน์ พรประเสริฐ. รูปแบบด้านการจัดการการผลิตที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดย่อม. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5. 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562. โรงแรมเดอะรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.95-102. (NC=0.2)

[14] นัทธพงศ์ นันทสำเริง.การศึกษาจุดสั่งซื้อพรีฟอร์มที่เหมาะสมภายใต้ตัวแบบสโตคาสติก. เอกสารสืบเนืองจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2562. 22-24 กรกฎาคม พ.ศ.2562. โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร. pp.748-752. (NC=0.2)

[15] กนกวรรณ สุภักดี, อินทุอร หินผา, อาริญา กล่อกระโทก และ ณัฐวัฒน์ เหล่าโก้ก. การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเทียนเวียนหัว : กรณีศึกษาธุรกิจโรงหล่อเทียนมงคล. วิศวกรรมสาร ม.อบ.ปีที่ 12 ฉบับที่ 2. pp.112-122. (TCI#1 = 0.8)

[16] N. Henngam and J. Mahattanakul. Analysis of Voltage Imbalance in Double Differential Pairs LC Oscillator. Proceeding of paper in APCCAS2019. 11-14 November 2019. Royal Orchid Sheraton Hotel and Tower, Bangkok.pp.157-160. (Inter.Conf.=0.4)

[17] W. Sommanawat and W. Kanok-nuhulchai. Extended Quadrilateral Bilinear Degenerated Shell Element with Slope Discontinuities. Proceeding of paper in APCOM2019. 17-20 December 2019. Taipei, Taiwan.(Inter.Conf.=0.4)

[18] แววประดิษฐ์ นันทะลาด และ นิกร เห็นงาม. การออกแบบวงจรบักคอนเวอร์เตอร์เพื่อลดแรงดันไฟตรง 18 โวลต์ เพื่อชาร์จประจุแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.ปีที่ 9 ฉบับที่ 2.pp.61-72. (TCI#1=0.8)

Share