เกี่ยวกับเรา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม เป็นหลักสูตรปริญญาโทสายช่างที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดยอยู่ภายใต้สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำว่า “เทคโนโลยีวิศวกรรรม” (Engineering Technology) นั้นเป็นศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมประยุกต์ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและหลักการหรือทฤษฎีทางวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ โดยมีความต่างจาก “วิศวกรรมศาสตร์” อย่างชัดเจนทั้งในแง่ของเนื้อหาวิชาที่เรียนและลักษณะที่งานที่ทำภายหลังสำเร็จการศึกษา

อาจพูดง่ายๆ ว่าปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์นั้นเน้นไปที่การออกแบบ (Design) ดังนั้นเนื้อหาวิชาจึงหนักไปทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงและแคลคูลัส

ในขณะที่เทคโนโลยีวิศวกรรมเน้นการนำไปใช้ นำไปปฏิบัติ  ดังนั้นเนื้อหาวิชาจึงออกแนวประยุกต์มากกว่า

อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันจึงมีลักษณะบางประการร่วมกัน และในบางครั้งก็สามารถข้ามศาสตร์กันได้

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *