ผศ.ดร.ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง

ผลงานวิจัย

พ.ศ.2561 (2018)

[1] Chandavong, P., & Wiroteurairuang, D. (2018).The Development of Transformers Diagnosis Framework Using Infrared Thermogram. International Journal of Information and Electronics Engineering, 8(1),10-14. (SCOPUS & INSPEC=1.0)

[2] พุทธสวรรค์ จันดาวงศ์ และ ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง. (2561). การบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าโดยการประมวลผลภาพความร้อน. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 4 (NCITE2018). 25-27 กรกฎาคม 2561. โรงแรมรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.195-204. (NC=0.2)

พ.ศ.2560 (2017)

[1] Lamngeun Sounaphan and Danu Wiroteurairuang.Short-term load Forecasting Using Artificial Neural Network for Ban-Nathone Substation, Salavane Province, Lao PDR .SNRU Journal of Science and Technology, vol. 9, no. 3, pp. 607-616, Oct. 2017.

[2] Wiitawas Sawaengpol and Danu Wiroteurairuang.Face Recognition Using LBP Based On Face Normalization. Proceeding of papers in ICMEMIS2017. 29 November – 1 December 2017. Kiryu City Performing Arts Center, Kiryu City, Japan.

พ.ศ.2559 (2016)

[1] วิทวัส แสวงผล ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง และ สนั่น ศรีสุข. การศึกษาเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์การถดถอยของเครือข่ายประสาทเทียมในการเรียนรู้ภาพใบหน้าด้วยวิธี Eigen-Face และภาพใบหน้ามาตรฐาน. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ (9th NCOBA). 19 กุมภาพันธ์ 2559.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม.

[2] ลำเงิน สุนาพัน และ ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง. การศึกษาปัจจัยในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นของระบบจำหน่าย 22 KV สถานีไฟฟ้าบ้านนาท่อน แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังที่ 39 (eecon39).2-4 พฤศจิกายน 2559.โรงแรมเดอะรีเจนท์ชะอำบีชรีสอร์ท.เพชรบุรี.หน้า 33-43.

พ.ศ.2558 (2015)

[1] Danu Wiroteurairuang and Sanun Srisuk. Sobel Edge Detection: From Software to Hardware System. 2015. Proceeding of Papers in ACTIS & NCOBA 2015. Jan 30-31, Nakorn Phanom, Thailand.

พ.ศ.2557 (2014)

พ.ศ.2556 (2013)

พ.ศ.2555 (2012)

[1] นิกร เห็นงาม และ ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง. การแลกเปลี่ยนพลังงานกับสมรรถนะของวงจรกำเนิดสัญญาณรูปไซน์.วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 หน้า 22 – 24.

 พ.ศ.2554 (2011)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *