หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยมีปรัชญาเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักเทคโนโลยีวิศวกรรมที่มีความรอบรู้รอบด้าน มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโดยบูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมแขนงต่างๆ และเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับภูมิปัญญาสากล อีกทั้งยังมุ่งให้บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นำ และมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ ตลอดจนมีสำนึกสาธารณะและรักษ์ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะทางปัญญาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้มีศักยภาพที่จะรองรับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน

2.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์งานวิจัยด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาในวิชาชีพด้วยหลักวิชาการเพื่อตอบสนองเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและต่อสังคม ตลอดจนสามารถสื่อสารองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมต่อสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรกำหนดให้มีแผนการศึกษา 2 แผนคือ แผน ก แบบ ก2 (ทำวิทยานิพนธ์) และ แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) โดยจำแนกได้ดังนี้

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิตของแต่ละแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก2 แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 18 18
หมวดวิชาเลือก 9 15
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12
หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 6
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 6* 6*
รวม 39 39

*หมายเหตุ หมวดวิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *