หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยมีปรัชญาเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมที่มีความรู้รอบด้าน มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูงโดยบูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมแขนงต่าง ๆ และเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับภูมิปัญญาสากลอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงโดยเน้นกระบวนการวิจัย
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมที่มีความสามารถสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญเพื่อแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม และงานด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

 

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรกำหนดให้มีแผนการศึกษาเพียง 1 แผนคือ แผน ก แบบ ก2 (ทำวิทยานิพนธ์) เท่านั้น

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิตของแต่ละแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก2  
หมวดวิชาบังคับ 21  
หมวดวิชาเลือก 6  
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12  
หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ  
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 9*  
รวม 39  

*หมายเหตุ หมวดวิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *