อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง

 • ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
 • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
 • ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
 • Certified Supply Chain Professional (CSCP), APICS, USA.

2) รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร

 • ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
 • ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
 • ค.บ. (ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์)

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร โสมณวัฒน์

 • Ph.D. (Structural Engineering)
 • M.Eng (Structural Engineering)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *