อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย

1) อาจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง

  • ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
  • บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
  • ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
  • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

2) รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร

  • ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
  • ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
  • ค.บ. (ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์)

3) อาจารย์ ดร.วิเชียร โสมณวัฒน์

  • Ph.D. (Structural Engineering)
  • M.Eng (Structural Engineering)
  • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
FacebookShare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *