2021

[1] นัทธพงศ์ นันทสำเริง และ ภคกร เนื้ออ่อน. (2564). การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในคลังสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ., 14(3),91-98. [#TCI1]

[2] นัทธพงศ์ นันทสำเริง พรนภา พญาธรรม และ มณีรัตน์ สุวรรณดี. (2564). การประยุกต์ลีนซิกส์ซิกมาโลจิสติกส์ในการปรับปรุงคลังวัสดุสิ้นเปลืองในศูนย์ซ่อมตัวถังและสี.วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 14(2), 14-27. [#TCI2]

[3] พุทธสวรรค์ จันดาวงศ์, คมสันต์ ดาโรจน์ และ ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง. (2564). การประเมินสภาพความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพความร้อนโดยใช้ฟัซซีซีมีน กรณีศึกษาสถานีไฟฟ้าบ้านบังเยาะ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 31(3), 406-415. [#TCI1]

[4] คด นันทะวง และนิกร เห็นงาม. (2564). การวิเคราะห์การสูญเสียกำลังในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กังหันแบบเพลตัน เขื่อนห้วยลำพันใหญ่ จังหวัดเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 9(2),1-11. [TCI#2]

[5]

[6]

Share