อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร ประกอบด้วย

1) อาจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง

 • ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
 • ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

2) รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร

 • ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
 • ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
 • ค.บ. (ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์)

3) อาจารย์ ดร.วิเชียร โสมณวัฒน์

 • Ph.D. (Structural Engineering)
 • M.Eng (Structural Engineering)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

4) อาจารย์ ดร.ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง

 • วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
 • M.S.(Computer Science)
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

5) อาจารย์ ดร.นิกร เห็นงาม

 • วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
 • วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์)
FacebookShare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *