อ.ดร.ภีม พรประเสริฐ

พ.ศ.2560 (2017)

[1] ยุทธณรงค์ จงจันทร์, กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ, แดน  อุตรพงษ์ และ ภีม พรประเสริฐ. การลดของเสียในกระบวนการผลิตสายล็อคประตูรถยนต์. เอกสารสืบเนื่องในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2560. 12-15 กรกฎาคม พ.ศ.2560. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่. 

[2]  เลิดสะไหม  วิไลสุก และ ภีม  พรประเสริฐ. การกำหนดน้ำหนักปัจจัยการดำเนินงานที่เหมาะสมของแผนกเทคนิคและคุ้มครองตาข่ายรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  แขวงสาละวัน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. เอกสารสืบเนื่องในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2560. 12-15 กรกฎาคม พ.ศ.2560. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่. 

[3] ภีม พรประเสริฐ, อมรรัตน์ พรประเสริฐ, กนกวรรณ สุภักดี และ เกียรติศักดิ์ พระเนตร. “การศึกษาระดับความเหมาะสม ในการประกอบการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านของผู้ประกอบการค้าส่งในจังหวัดอุบลราชธานี”, เอกสารสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดย มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี, ณ อาคารบริการวิชาการและ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560.

[4] ภีม พรประเสริฐ, อมรรัตน์ พรประเสริฐ, กนกวรรณ สุภักดี และ เกียรติศักดิ์ พระเนตร. “การกำหนดที่ตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่เหมาะสมในจังหวัดอุบลราชธานี”, เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ณ อาคารบริการวิชาการ และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560.

Share