ผศ.ดร.ภีม พรประเสริฐ

พ.ศ.2561 (2018)

  1. ยุทธณรงค์ จงจันทร์ สุทธิดา การะเวก ภีม พรประเสริฐ ไวรุจน์ อิ่มโพ. การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์โอริง กรณีศึกษาบริษัทตัวอย่าง. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561 โรงแรมสุนีย์แกรน์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, 23-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561. (NC=0.2)
  2. เษกสรร สิงห์ธนู กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาส ภีม พรประเสริฐ เกียรติศักดิ์ พระเนตร. การเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยเทคนิคการออกแบบอุปกรณ์จับยึด. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561 โรงแรมสุนีย์แกรน์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, 23-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561. (NC=0.2)
  3. เจริญ โสภา, ณัฐรินีย์ โชคชัยตระกูล, ภีม พรประเสริฐ และ อมรรัตน์ พรประเสริฐ.(2561). พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยของผู้บริโภคจาก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. 12(28).294-305. (TCI#1=0.8)
  4. ภีม   พรประเสริฐ และ อมรรัตน์   พรประเสริฐ. (2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการประยุกต์ใช้ชุดคำศัพท์พื้นฐานที่สำคัญตามแนวคิดของพาเรโต. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. 12(29), 106-118. (TCI#1=0.8)
  5. อมรรัตน์   พรประเสริฐ และ ภีม   พรประเสริฐ. (2561).การปรับปรุงกระบวนการผลิตอิฐมอญโดยการลดความสูญเปล่ากรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอิฐมอญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561. (NC=0.2)
  6. เกียรติศักดิ์ พระเนตร,ฐชาดา โคตมงคล และ ภีม   พรประเสริฐ.(2561). การรับรู้ของผู้บริโภคประเทศกัมพูชาต่อความสามารถด้านโลจิสติกส์ในการจัดการธุรกิจและการให้บริการลูกค้าของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าจากประเทศไทย ผ่านชายแดนช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561. (NC=0.2)
  7. อัญญาณี อดทน, อมรรัตน์ พรประเสริฐ และ ภีม พรประเสริฐ.(2561).การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทข้าวกล้องงอกในจังหวัดอุบลราชธานี.วารสารวิชาการศรีวนาลัย สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ฉบับเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561.(TCI#2=0.6)

พ.ศ.2560 (2017)

[1] ยุทธณรงค์ จงจันทร์, กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ, แดน  อุตรพงษ์ และ ภีม พรประเสริฐ. การลดของเสียในกระบวนการผลิตสายล็อคประตูรถยนต์. เอกสารสืบเนื่องในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2560. 12-15 กรกฎาคม พ.ศ.2560. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่. 

[2]  เลิดสะไหม  วิไลสุก และ ภีม  พรประเสริฐ. การกำหนดน้ำหนักปัจจัยการดำเนินงานที่เหมาะสมของแผนกเทคนิคและคุ้มครองตาข่ายรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  แขวงสาละวัน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. เอกสารสืบเนื่องในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2560. 12-15 กรกฎาคม พ.ศ.2560. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่. 

[3] ภีม พรประเสริฐ, อมรรัตน์ พรประเสริฐ, กนกวรรณ สุภักดี และ เกียรติศักดิ์ พระเนตร. “การศึกษาระดับความเหมาะสม ในการประกอบการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านของผู้ประกอบการค้าส่งในจังหวัดอุบลราชธานี”, เอกสารสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดย มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี, ณ อาคารบริการวิชาการและ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560.

[4] ภีม พรประเสริฐ, อมรรัตน์ พรประเสริฐ, กนกวรรณ สุภักดี และ เกียรติศักดิ์ พระเนตร. “การกำหนดที่ตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่เหมาะสมในจังหวัดอุบลราชธานี”, เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ณ อาคารบริการวิชาการ และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560.

Share