อ.ดร.นิกร เห็นงาม

ผลงานวิจัย

พ.ศ.2560 (2017)

[1] นิกร เห็นงาม และ จิรยุทธ์ มหัทธนกุล. การวิเคราะห์แรงดันสูงสุดของวงจรรวมกำเนิดสัญญาณมาตรฐานแบบซีมอส.วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560).pp 12-24.

พ.ศ.2559 (2016)

พ.ศ.2558 (2015)

[1] Nikorn Hen-ngam and  Jirayuth Mahatanakul.  A Simple and Accurate Formula for Oscillating Amplitude of CMOS LC Differential Oscilator. 2015. ECTI Transactions on Electric Engineering, Electronics, and Communications.Vol 3 (1). p.18-25.

พ.ศ.2557 (2014)

[1] นิกร เห็นงาม. แบบจำลองสัญญานรบกวนแถบข้างของวงจรกำเนิดสัญญานรูปไซน์แบบผลต่าง.2557. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 หน้า 27-33.

พ.ศ.2556 (2013)

พ.ศ.2555 (2012)

[1] นิกร เห็นงาม และ ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง. การแลกเปลี่ยนพลังงานกับสมรรถนะของวงจรกำเนิดสัญญาณรูปไซน์.วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 หน้า 22 – 24.

 พ.ศ.2554 (2011)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *