อ.ดร.กนกวรรณ สุภักดี

พ.ศ.2561 (2018)

พ.ศ.2560 (2017)

[1] กนกวรรณ สุภักดี, วิรงรอง แสงเดือน, นพกานต์ หล่ายสาม, สุรัชนี สีสุด และ นัฐวุฒิ นามบุตร. การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตตุ๊กตาปั้นดินเผา กรณีศึกษา กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7. 6-7 กรกฎาคม พ.ศ.2560. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา.

[2] ภีม พรประเสริฐ, อมรรัตน์ พรประเสริฐ, กนกวรรณ สุภักดี และ เกียรติศักดิ์ พระเนตร. “การศึกษาระดับความเหมาะสม ในการประกอบการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านของผู้ประกอบการค้าส่งในจังหวัดอุบลราชธานี”, เอกสารสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดย มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี, ณ อาคารบริการวิชาการและ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560.

[3] ภีม พรประเสริฐ, อมรรัตน์ พรประเสริฐ, กนกวรรณ สุภักดี และ เกียรติศักดิ์ พระเนตร. “การกำหนดที่ตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่เหมาะสมในจังหวัดอุบลราชธานี”, เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ณ อาคารบริการวิชาการ และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560.

[4] กนกวรรณ สุภักดี,มานะชัย ชาวเขา, นำโชค สารีอาจ และณัฐดนัย กอสุวรรณ. การศึกษางานเพื่อลดระยะทางและการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นในกระบวนการผลิตเตาเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ณ อาคารบริการวิชาการ และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560.

Share