ผศ.ดร.กนกวรรณ สุภักดี

พ.ศ.2561 (2018)

  1. กนกวรรณ สุภักดี, รณฤทธิ์ ทามณี, กิตติพงษ์  สมจิตร, ธนากร  นนทนี, สถาพร โสรส และ กิตติวุฒิ บุตรศรี. ลดรอบเวลาในกระบวนการบรรจุน้ำแข็งของโรงน้ำแข็งแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561. 23-26 กรกฎาคม พ.ศ.2561. โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. pp 510-514. (NC=0.2)
  2. กนกวรรณ สุภักดี, รณฤทธิ์ ทามณี, วัฒนพงษ์ อินสี, ศิริศักดิ์ หรรษา, สนทนา นิลมาลี และ กิตติวุฒิ บุตรศรี. (2561). การพัฒนาเครื่องล้างขวดน้ำดื่มแบบกึ่งอัตโนมัติ กรณีศึกษาร้านน้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 4 (NCITE2018). 25-27 กรกฎาคม 2561. โรงแรมรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.159-167. (NC=0.2)
  3. Raknoi Akararungruangkul, Peerawat Chokanat, Rapeepan Pitakaso, Kanokwan Supakdee and Kanchana SethananSolving Vehicle Routing Problem for Maintaining and Repairing Medical Equipment Using Differential Evolution Algorithm: A Case Study in Ubon Ratchathani Public Health Office. International Journal of Applied Engineering Research, Volume 13, Number 10 (2018) pp. 8035 – 8045. (SCOPUS =1.0)

พ.ศ.2560 (2017)

[1] กนกวรรณ สุภักดี, วิรงรอง แสงเดือน, นพกานต์ หล่ายสาม, สุรัชนี สีสุด และ นัฐวุฒิ นามบุตร. การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตตุ๊กตาปั้นดินเผา กรณีศึกษา กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7. 6-7 กรกฎาคม พ.ศ.2560. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา.

[2] ภีม พรประเสริฐ, อมรรัตน์ พรประเสริฐ, กนกวรรณ สุภักดี และ เกียรติศักดิ์ พระเนตร. “การศึกษาระดับความเหมาะสม ในการประกอบการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านของผู้ประกอบการค้าส่งในจังหวัดอุบลราชธานี”, เอกสารสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดย มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี, ณ อาคารบริการวิชาการและ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560.

[3] ภีม พรประเสริฐ, อมรรัตน์ พรประเสริฐ, กนกวรรณ สุภักดี และ เกียรติศักดิ์ พระเนตร. “การกำหนดที่ตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่เหมาะสมในจังหวัดอุบลราชธานี”, เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ณ อาคารบริการวิชาการ และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560.

[4] กนกวรรณ สุภักดี,มานะชัย ชาวเขา, นำโชค สารีอาจ และณัฐดนัย กอสุวรรณ. การศึกษางานเพื่อลดระยะทางและการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นในกระบวนการผลิตเตาเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ณ อาคารบริการวิชาการ และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560.

Share