ผศ.ดร.วิเชียร โสมณวัฒน์

พ.ศ.2560 (2017)

[1] ยุทธพงษ์ จันทะพาส และ วิเชียร โสมณวัฒน์. การวิเคราะห์คันกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์.เอกสารสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3. 3-4 พฤษภาคม พ.ศ.2560. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี. หน้า 215-223.

[2] สนธยา ยังมี และ วิเชียร โสมณวัฒน์. การวิเคราะห์โครงสร้างธาตุก่องข้าวน้อยด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. เอกสารสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3. 3-4 พฤษภาคม พ.ศ.2560. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี. หน้า 224-232.

พ.ศ.2559 (2016)

[1] W. Sommanawat and W. Kanok-Nukulchai. A Kriging based Finite Element Method for Sheel Analysis. Proceeding of the 12th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XII) and the 6th Asia-Pacific Congress on Computational Mechanics (APCOM VI), 24-29 July 2016, Seoul, Korea (2016).

พ.ศ.2558 (2015)

[1] พรสวรรค์ ปัญญาวิชัย และ วิเชียร โสมณวัฒน์.การวิเคราะห์การไหลของอากาศในระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยปล่องลมแสงอาทิตย์ : กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 1 ; 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.อุบลราชธานี; 2558.

[2]  ชมพูนุท แสวงดี และ วิเชียร โสมณวัฒน์.การวิเคราะห์โครงสร้างเปลือกบางด้วยวิธี K-FEM. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 1 ; 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.อุบลราชธานี; 2558.

[3] Wichian SOMMANAWAT and W. KANOK‑NUKULCHAI. “A Kriging based Finite Element Method for Shell Analysis”. Proc. of the 13th US National Congress on Computational Mechanics (USNCCM13), 26 – 30 July, San Diego, California, United State of America (2015).

[4] W.Kanok-Nukulchai, W. Sommanawat and C. Buachart. The Solar Chimney Technology for Electricity Generation. The Journal of the Royal Institute of Thailand. Vol.40(1) 1 .Jan-Mar 2015.

[5] W.Kanok-Nukulchai, F.T. Wong and W. Sommanawat. Generalization of FEM using Node-Based Shape Functions. Civil Engineering Dimension, Vol.17(3).pp.152-157 (2015).

พ.ศ.2557 (2014)

[1] C. Buanchart, C. Hansapinyo and Wichian Sommanawat. An Exact Finite Element Model for Axially Laoded Pile. Proceedings of International Conference on Advances in Civil Engineering for Sustainable Development (27-29 August 2014).2014.pp483-486

[2] Wichian Sommanawat and C. BUACHART. “Computational fluid dynamics analysis of flow in a solar chimney power plant”. Proc. of the 19th Nation Convention on Civil Engineering, KhonKaen 14-16 May (2014).

พ.ศ.2556 (2013)

พ.ศ.2555 (2012)

พ.ศ. 2554 (2011)

[1] Wichian Sommanawat. “An Introduction to the Kriging based Finite Element Method in 2D”. Journal of Industrial Technology UbonRatchathaniRajabhat University. Vol. 1(1) pp. 65-71 (2011).

[2] Wichian Sommanawat and W. KANOK‑NUKULCHAI. “The application of Kriging based finite element method (K-FEM) in material discontinuity problems”. Proc. of the 16th Nation Convention on Civil Engineering, Chonburi 18-20 May (2011).

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *