อาจารย์ผู้สอน / อาจารย์พิเศษ

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรปริญญาโทสายช่าง วท.ม.เทคโนโลยีวิศวกรรมทุกคนเป็นอาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรหรือมีความเชี่ยวชาญอย่างมากในเนื้อหาวิชานั้น ๆ รวมถึงมีประสบการณ์การสอนและการวิจัยมาอย่างยาวนาน

ส่วนหนึ่งของอาจารย์ผู้สอน / อาจารย์พิเศษ (ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร)

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศร ภูนิคม (วิชากฎหมายและมาตรฐานสากลฯ)
  • ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ
  • M.Eng. (Industrial Engineering)
  • วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
  • น.ม. (นิติศาสตร์)
  • น.บ. (นิติศาสตร์)
 2. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ สุภักดี (วิชาการจัดการองค์การอุตสาหกรรมขั้นสูง)
  • ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ
  • บธ.ม. การจัดการทั่วไป
  • วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
 3. อาจารย์ ดร.พรหมมินทร์ กองแก้ว (วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าวิจัยทางเทคโนโลยีวิศวกรรม)
  • Ph.D. English Liguistics
FacebookShare