อาจารย์ผู้สอน / อาจารย์พิเศษ

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรปริญญาโทสายช่าง วท.ม.เทคโนโลยีวิศวกรรมทุกคนเป็นอาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรหรือมีความเชี่ยวชาญอย่างมากในเนื้อหาวิชานั้น ๆ รวมถึงมีประสบการณ์การสอนและการวิจัยมาอย่างยาวนาน

ส่วนหนึ่งของอาจารย์ผู้สอน / อาจารย์พิเศษ (ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร)

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศร ภูนิคม (วิชากฎหมายและมาตรฐานสากลฯ)
  • ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ
  • M.Eng. (Industrial Engineering)
  • วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
  • น.ม. (นิติศาสตร์)
  • น.บ. (นิติศาสตร์)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ ดาโรจน์ (วิชาการออกแบบระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง)
  • ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Share