2012

[1] นิกร เห็นงาม และ ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง. การแลกเปลี่ยนพลังงานกับสมรรถนะของวงจรกำเนิดสัญญาณรูปไซน์.2555. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 หน้า 22 – 24.

[2] Natthapong Nanthasamroeng. Location Analysis for Emergency Medical Service Vehicle in Sub District Area. 2012. Industrial Engineering & Management Systems 11(4) pp 339-345.

[3] ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร และคณะ. การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องตีเกลียวไหมและกรอไหมเส้นพุ่งกึ่งอัตโนมัติโดยกระบวนการชาวบ้าน. 2555. การเกษตรราชภัฏ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 หน้า 101-113.

[4] Natthapong Nanthasamroeng. Multi-Agent Simulated Quenching for Location Problem: A Case Study in the Emergency Medical Service”. Proceeding of the 8th International Conference on Intelligence Manufacturing and Logistics Systems (IML2012), 18-22 February 2012,UbonRatchathani, Thailand.

[5] Sukontip Sinwiwatthanakul, NatthapongNanthasamroeng, and Sombat Sindhuchao. “Simulated Quenching for the p-median with Step-Price Policy Problem: A Case Study in Native Starch Industry”. Proceeding of the 8thInternational Conference on Intelligence Manufacturing and Logistics Systems (IML2012), 18-22 February 2012,UbonRatchathani ,Thailand.

[6] ชัชวาล ส่งเสริม, ธีระพงษ์ แก้ววงษา, ถิรพงค์ มหานาม และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. “ลีนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป”. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 (CIOD2012). 26 เมษายน พ.ศ.2555, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพมหานคร.

[7] จินตนา ด้วงพันลำ, ณต บุญเรือง, กฤษดา มีโชค และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. “การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการทางการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนประชาสงเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร”. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 (DRLE2012). 11 พฤษภาคม พ.ศ.2555.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร.

[8] Natthapong Nanthasamroeng.“A survey of safety condition in the school’s playground in UbonRatchathani municipal area”. Proceeding of the 10th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences. 11 May 2012. King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok.

[9] ปวิณญดา บุญรมย์ และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. “คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในมุมมองของผู้ใช้: กรณีศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”.วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2555.

[10] Natthapong Nanthasamroeng and Rapeepan Pitakaso. (2012). “A Comparison of ILS and VNS Heuristics for Multi-Stages and Multi-ObjectivesLocation-routing Problem”. Proceeding of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2012.Phuket,Thailand: 1876-1885.

[11] สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล, นัทธพงศ์ นันทสำเริง และสมบัติ สินธุเชาวน์. (2555) “การประยุกต์อัลกอริทึมของวิธีเลียนแบบการอบอ่อนและวิธีเลียนแบบการเควนชิ่งสำหรับปัญหาพีมีเดียนโดยมีนโยบายด้านราคาเข้ามาเกี่ยวข้อง กรณีศึกษาการหาที่ตั้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 : 61-70.

[12] ประภาวรรณ แพงศรี, ภีม พรประเสริฐ, วราวุฒิ ทองพุ่ม และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. (2555). “การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นและการเปรียบเทียบทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อเลือกเครื่องจักรที่เหมาะสมในโรงสีข้าวกล้องงอกชุมชน”. วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – ธันวาคม 2555: 65-75.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *