รายวิชา

หมวดวิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต ประกอบด้วย

  • ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีวิศวกรรม (Research Methodology for Engineering Technology)
  • สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรม (Seminar for Engineering Technology)
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)
  • การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีวิศวกรรม (Project Management for Engineering Technology)
  • กฎหมายและมาตรฐานสากลทางเทคโนโลยีวิศวกรรม (Law & International Standard for Engineering Technology)
  • คณิตศาสตร์และสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางวิศวกรรม (Advanced Mathematics and Statistics for Engineering Research)
  • โปรแกรมประยุกต์ในงานเทคโนโลยีวิศวกรรม (Application Software for Engineering Technology)

นักศึกษาสามารถมุ่งสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน 5 สาขาวิศวกรรมหลัก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) การจัดการวิศวกรรม สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะด้านการบริหารจัดการโดยเฉพาะในสายงานด้านอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมแขนงต่างๆ วิชาเลือกประกอบด้วย การจัดการองค์การอุตสาหกรรมขั้นสูง, การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ, การจัดการคุณภาพขั้นสูง, การวิเคราะห์และสร้างตัวแบบธุรกิจ ฯลฯ

2) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในสายคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการความรู้ที่ลึกซึ้งในสายงานของตนเอง วิชาเลือกประกอบไปด้วย เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์และโอเพ่นซอร์ส, การออกแบบเครือข่ายและความปลอดภัยในเครือข่าย, การจัดการการพัฒนาซอฟท์แวร์, ระบบฐานข้อมูล ฯลฯ

3) วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในสายงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านการวิจัยและพัฒนา วิชาเลือกประกอบไปด้วย การออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์, การออกแบบระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง, ระบบพลังงานทดแทน, การวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้าขับเคลื่อนขั้นสูง ฯลฯ

4) วิศวกรรมโยธา เหมาะสำหรับนายช่างโยธา หรือผู้ที่อยู่ในแวดวงการก่อสร้างที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะด้านวิศวกรรมโยธา วิชาเลือกประกอบด้วยพลศาสตร์โครงสร้าง, คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง, การบริหารงานก่อสร้าง, การออกแบบโครงสร้างอาคารขั้นสูง ฯลฯ

5) วิศวกรรมโลจิสติกส์ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในองค์กรทุกประเภทที่ต้องการพัฒนางานในสายโลจิสติกส์ วิชาเลือกประกอบด้วย หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานขั้นสูง, การจัดซื้อและวิศวกรรมคลังสินค้า ฯลฯ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *