ผศ.ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง

พ.ศ.2562 (2019)

[1] นัทธพงศ์ นันทสำเริง. การประยุกต์โปรแกรมเชิงเส้นเพื่อวางแผนการผลิตพืชผักสวนครัว. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2562. 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562. โรงแรมวินทรี เชียงใหม่. pp.48-52.

 

[2] N. Nanthasamroeng, P. Boonrom, and N. Palapan, “A Sustainable Development of Logistics Network for Nature-based Tourism”, Thai Industrial Engineering Network Journal, vol. 5, no. 1, pp. 28-35, Jun. 2019.  (TCI#2=0.6)

[3] สุวัฒน์ สุวรรณกูฏ, เพ็ดสะไหม พันโสพา และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์โคลาว สาขาแขวงจำปาสัก. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5. 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562. โรงแรมเดอะรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.95-102. (NC=0.2)

[4] นัทธพงศ์ นันทสำเริง.การศึกษาจุดสั่งซื้อพรีฟอร์มที่เหมาะสมภายใต้ตัวแบบสโตคาสติก. เอกสารสืบเนืองจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2562. 22-24 กรกฎาคม พ.ศ.2562. โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร. pp.748-752. (NC=0.2)

พ.ศ.2561 (2018)

[1] นัทธพงศ์ นันทสำเริง. การพยากรณ์ความต้องการสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ในคลังสินค้าของผู้ค้าส่ง. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561. 23-26 กรกฎาคม พ.ศ.2561. โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี. pp 1427-1431.

[2] สมชัย อ่อนชัยเวียง และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. การศึกษาอัตราความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับในระบบจากหน่วยไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ กรณีศึกษาสถานีไฟฟ้าย่อยบ้านหนองบง แขวงเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 4 (NCITE2018). 25-27 กรกฎาคม 2561. โรงแรมรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.70-78.

[3] เวียงสวรรค์ เทพบัวลี และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. การศึกษาเปรียบเทียบค่าความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ของ 5 สถานีย่อยในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 4 (NCITE2018). 25-27 กรกฎาคม 2561. โรงแรมรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.88-94.

[4] พรนภา ธิมา, ตระกูล นามทอง, วีรวุฒิ ถาพรผาด และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้าเด็กอ่อนโดยใช้แนวทางคิวซีสตอรี่. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 4 (NCITE2018). 25-27 กรกฎาคม 2561. โรงแรมรีเจนท์ อุบลราชธานี. pp.152-158.

[5] นัทธพงศ์ นันทสำเริง. (2561).ต้นทุนโลจิสติกส์ของการขนส่งนักท่องเที่ยวหลายรูปแบบในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างประเทศอาเซียน : กรณีศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 10(S), 248-255.

[6] นัทธพงศ์ นันทสำเริง. (2561). แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย. 4(2), 28-34.

[7] วอนแก้ว ศรีสุนาม และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. (2561). การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยวิธีวินเทอร์สโดยหาค่าคงที่การปรับเรียบของระดับ แนวโน้ม และฤดูกาลที่เหมาะสม.วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย. 4(2), 51-58.

พ.ศ.2560 (2017)

[1] นัทธพงศ์ นันทสำเริง.การวางแผนเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวแบบหลายวัตถุประสงค์.เอกสารสืบเนื่องในการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงาน ประจำปี 2560. 2-3 มีนาคม พ.ศ.2560. โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา.หน้า 257-262.

[2]  นัทธพงศ์ นันทสำเริง และ วอนแก้ว สีสุนาม.การประยุกต์โครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าระยะกลางของแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. เอกสารสืบเนื่องในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2560. 12-15 กรกฎาคม พ.ศ.2560. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่. หน้า 965-970. 

[3] นัทธพงศ์ นันทสำเริง. การรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทางของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาโลจิสติกส์ท่องเที่ยวจากอุบลราชธานีไปปากเซ. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2560). หน้า 9-15.

[4] Natthapong Nanthasamroeng. Forecasting border mobility: A case study on an imported agricultural products from Laos to Thailand via Chong-Mek border. Proceeding of papers in ICUS2017. 8-9 December 2017. Universitas Airlangga, Indonesia.

[5] Umaporn Wittayasin and Natthapong Nanthasamroeng. Cross Border of Financial Services: A Case Study of Money Transfer between Chinese and Thai Banks.Proceeding of papers in ICUS2017. 8-9 December 2017. Universitas Airlangga, Indonesia.

พ.ศ.2559 (2016)

[1] นัทธพงศ์ นันทสำเริง.การพัฒนานวัตกรรมเครื่องฟอกย้อมเส้นด้ายและผ้าผืนแบบแขวนฉีดอัตโนมัติ.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2559. 7-8 กรกฎาคม 2559.โรงแรมโฆษะ.ขอนแก่น.pp.1673-1681.

[2] วอนแก้ว สีสุนาม และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง.การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของแขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการถดถอยเชิงเส้น. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2 (NCITE2016). 19 ตุลาคม 2559. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. pp.167-180.

[3] อังคณา น้อยคำพวง และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง.การศึกษาต้นทุนการผลิตที่ยั่งยืนในการผลิตพริกชี้ฟ้าแดงตามแนวทางของแฟร์เทรด. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2 (NCITE2016). 19 ตุลาคม 2559. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. pp.151-166.

[4] นัทธพงศ์ นันทสำเริง.การบูรณาการกิจกรรมเพื่อมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนกับการจัดการเรียนการสอน กรณีศึกษาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand. 28-29 พฤศจิกายน 2559. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา. pp.159-162.

[5] Natthapong Nanthasamroeng. An Application of Logistics Optimization in Route Planning for AUYC’s ASEAN Youth Bus 2017. Proceeding of papers in the 4th International Symposium “Sharing of Teaching and Research Experiences” 2016 (STRE2016). 13-15 December 2016.Sabaidee Valley, Lao PDR.pp.15-23.

พ.ศ.2558 (2015)

[1] Natthapong Nanthasamroeng. Multimodal Transportation Model for Tourism Logistics from Thailand to Laos via Chong-Mek Border. Proceedings of the 3rd Sharing of Teaching and Research Experiences (STRE2015);2015 November 5; Kuala Lumpur, Malaysia.2015.pp20.

[2] วอนแก้ว สรีสุนาม, อังคณา น้อยคำพวง และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและจำนวนประชากรที่มีต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 1 ; 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.อุบลราชธานี; 2558.

[3] นัทธพงศ์ นันทสำเริง, วรัญญู ทิพย์โพธิ์, ขนิษฐา วงษ์ตีบ, วิญญู พงษ์สกุล และ วินัย สุภาพ. การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในโรงงานผลิตน้ำดื่ม. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 1 ; 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.อุบลราชธานี; 2558.

[4] กิตติวุฒิ บุตรศรี, กนกวรรณ สุภักดีและ นัทธพงศ์ นันทสำเริงการประยุกต์อีโวลูชั่นนารีอัลกอริทึมในไมโครซอฟท์เอ็กเซลโซลเวอร์กับการแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 1 ; 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.อุบลราชธานี; 2558.

[5] นัทธพงศ์ นันทสำเริง, พัชรี ภักดีล้น, วีระพงศ์ สีดาวงศ์ และ สุพรรษา พรมหล่อ. ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติด้านความปลอดภัยกับผลิตภาพแรงงานของพนักงานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2558; 6-7 สิงหาคม พ.ศ.2558; โรงแรมดิเอมเมอรัลด์. กรุงเทพมหานคร;2558.

[6] กิตติวุฒิ บุตรศรี, กนกวรรณ สุภักดีและ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. การวางแผนเส้นทางการเดินทางประจำวันของหน่วยซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์เคลื่อนที่. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 6 (CIOD 2014); 12 พฤษภาคม 2558; กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.หน้า 429-435.

พ.ศ.2557 (2014)

[1] Kanokwan Supakdee, Natthapong Nanthasamroeng, Rapeepan Pitakaso. An Improved Differential Evolution Algorithm for VehicleRouting Problem: An Application in Mobile MedicalEquipment Maintenance Unit. Proceedings of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2014 (October 14-15, 2014). 2014. P.1620-1625.

[2]  Natthapong Nanthasamroeng, Kriangsak Rukpukdee Kiatisak Pranet and Pawinyada Boonrom .(2014). “Simulated Annealing with Multiple Cooling Pattern for Location-Routing Problem: A Case Study in Block Rubber Plant in Ubon Ratchathani, Thailand”. Proceeding of papers in UBRUIRC2014. 12-15 March 2014. Ubon Ratchathani Rajabhat University,THAILAND.

พ.ศ.2556 (2013)

[1] กนกวรรณ สุภักดี, นัทธพงศ์ นันทสำเริง และระพีพันธ์ ปิตาคะโส. (2556) .การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินทางสำหรับหน่วยซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556. 17 พฤษภาคม พ.ศ.2556.โรงแรมรามาการ์เดนส์, กรุงเทพมหานคร.

[2] Kanokwan Supakdee,Natthapong Nanthasamroeng and Rapeepan Pitakaso. (2013). “Clustering-Locating-Routing Algorithm for Vehicle Routing Problem: An Application in Medical Equipment Maintenance”. Proceedings of the Institute of Industrial Engineers Asian Conference 2013, pp 965-973.

[3] กนกวรรณ สุภักดี, นัทธพงศ์ นันทสำเริง และระพีพันธ์ ปิตาคะโส. (2556) .“การประยุกต์อัลกอริทึมแบบประหยัดเพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินทางในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์”. เอกสารสืบเนื่องจากประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556. 11-14 กันยายน พ.ศ.2556. กรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่, นครราชสีมา.

[4] เกียรติศักดิ์ พระเนตร, นัทธพงศ์ นันทสำเริง และเกรียงศักดิ์ รักภักดี. (2556).“การแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งและจัดเส้นทางการขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมยางแท่งในจังหวัดอุบลราชธานี”.เอกสารสืบเนื่องจากประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556. 11-14 กันยายน พ.ศ.2556. กรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่, นครราชสีมา.

[5] Natthapong Nanthasamroeng. (2013). “Logistics Optimization for Locating Ethanol Plant in the Northeastern of Thailand”. Proceeding of papers in International Symposium STRE2013. 17 September 2013. Hue University, College of Foreign Language. Vietnam.

พ.ศ.2555 (2012)

[1] Natthapong Nanthasamroeng. Location Analysis for Emergency Medical Service Vehicle in Sub District Area. 2012. Industrial Engineering & Management Systems 11(4) pp 339-345.

[2] Natthapong Nanthasamroeng. Multi-Agent Simulated Quenching for Location Problem: A Case Study in the Emergency Medical Service”. Proceeding of the 8th International Conference on Intelligence Manufacturing and Logistics Systems (IML2012), 18-22 February 2012,UbonRatchathani, Thailand.

[3] Sukontip Sinwiwatthanakul, NatthapongNanthasamroeng, and Sombat Sindhuchao. “Simulated Quenching for the p-median with Step-Price Policy Problem: A Case Study in Native Starch Industry”. Proceeding of the 8thInternational Conference on Intelligence Manufacturing and Logistics Systems (IML2012), 18-22 February 2012,UbonRatchathani ,Thailand.

[4] ชัชวาล ส่งเสริม, ธีระพงษ์ แก้ววงษา, ถิรพงค์ มหานาม และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. “ลีนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป”. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 (CIOD2012). 26 เมษายน พ.ศ.2555, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพมหานคร.

[5] จินตนา ด้วงพันลำ, ณต บุญเรือง, กฤษดา มีโชค และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. “การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการทางการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนประชาสงเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร”. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 (DRLE2012). 11 พฤษภาคม พ.ศ.2555.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร.

[6] Natthapong Nanthasamroeng.“A survey of safety condition in the school’s playground in UbonRatchathani municipal area”. Proceeding of the 10th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences. 11 May 2012. King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok.

[7] ปวิณญดา บุญรมย์ และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. “คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในมุมมองของผู้ใช้: กรณีศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”.วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2555.

[8] Natthapong Nanthasamroeng and Rapeepan Pitakaso. (2012). “A Comparison of ILS and VNS Heuristics for Multi-Stages and Multi-ObjectivesLocation-routing Problem”. Proceeding of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2012.Phuket,Thailand: 1876-1885.

[9] สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล, นัทธพงศ์ นันทสำเริง และสมบัติ สินธุเชาวน์. (2555) “การประยุกต์อัลกอริทึมของวิธีเลียนแบบการอบอ่อนและวิธีเลียนแบบการเควนชิ่งสำหรับปัญหาพีมีเดียนโดยมีนโยบายด้านราคาเข้ามาเกี่ยวข้อง กรณีศึกษาการหาที่ตั้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 : 61-70.

[10] ประภาวรรณ แพงศรี, ภีม พรประเสริฐ, วราวุฒิ ทองพุ่ม และ นัทธพงศ์ นันทสำเริง. (2555). “การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นและการเปรียบเทียบทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อเลือกเครื่องจักรที่เหมาะสมในโรงสีข้าวกล้องงอกชุมชน”. วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – ธันวาคม 2555: 65-75.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *