2017

[เรียงลำดับจากต้นปีจนถึงท้ายปี]

[1] นัทธพงศ์ นันทสำเริง.การวางแผนเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวแบบหลายวัตถุประสงค์.เอกสารสืบเนื่องในการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงาน ประจำปี 2560. 2-3 มีนาคม พ.ศ.2560. โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา.หน้า 257-262.

 

[2] ยุทธพงษ์ จันทะพาส และ วิเชียร โสมณวัฒน์. การวิเคราะห์คันกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์.เอกสารสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3. 3-4 พฤษภาคม พ.ศ.2560. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี. หน้า 215-223.

 

[3] สนธยา ยังมี และ วิเชียร โสมณวัฒน์. การวิเคราะห์โครงสร้างธาตุก่องข้าวน้อยด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. เอกสารสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3. 3-4 พฤษภาคม พ.ศ.2560. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี. หน้า 224-232.

[4] นิกร เห็นงาม และ จิรยุทธ์ มหัทธนกุล. การวิเคราะห์แรงดันสูงสุดของวงจรรวมกำเนิดสัญญาณมาตรฐานแบบซีมอส.วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560).pp 12-24.

 

[5] นัทธพงศ์ นันทสำเริง และ วอนแก้ว สีสุนาม.การประยุกต์โครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าระยะกลางของแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. เอกสารสืบเนื่องในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2560. 12-15 กรกฎาคม พ.ศ.2560. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่.หน้า 965-970. 

 

[6] ยุทธณรงค์ จงจันทร์, กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศแดน  อุตรพงษ์ และ ภีม พรประเสริฐ. การลดของเสียในกระบวนการผลิตสายล็อคประตูรถยนต์. เอกสารสืบเนื่องในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2560. 12-15 กรกฎาคม พ.ศ.2560. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่. 

 

[7]  เลิดสะไหม  วิไลสุก และ ภีม  พรประเสริฐ. การกำหนดน้ำหนักปัจจัยการดำเนินงานที่เหมาะสมของแผนกเทคนิคและคุ้มครองตาข่ายรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  แขวงสาละวัน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. เอกสารสืบเนื่องในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2560. 12-15 กรกฎาคม พ.ศ.2560. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่. 

 

[8] Lamngeun Sounaphan and Danu Wiroteurairuang.Short-term load Forecasting Using Artificial Neural Network for Ban-Nathone Substation, Salavane Province, Lao PDR .SNRU Journal of Science and Technology, vol. 9, no. 3, pp. 607-616, Oct. 2017.

 

[9] Wiitawas Sawaengpol and Danu Wiroteurairuang.Face Recognition Using LBP Based On Face Normalization. Proceeding of papers in ICMEMIS2017. 29 November – 1 December 2017. Kiryu City Performing Arts Center, Kiryu City, Japan.

 

[10] นัทธพงศ์ นันทสำเริง. การรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทางของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาโลจิสติกส์ท่องเที่ยวจากอุบลราชธานีไปปากเซ. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2560). หน้า 9-15.

 

[11] Natthapong Nanthasamroeng. Forecasting border mobility: A case study on an imported agricultural products from Laos to Thailand via Chong-Mek border. Proceeding of papers in ICUS2017. 8-9 December 2017. Universitas Airlangga, Indonesia.

 

[12] Umaporn Wittayasin and Natthapong Nanthasamroeng. Cross Border of Financial Services: A Case Study of Money Transfer between Chinese and Thai Banks.Proceeding of papers in ICUS2017. 8-9 December 2017. Universitas Airlangga, Indonesia.

Share