2017

[เรียงลำดับจากต้นปีจนถึงท้ายปี]

[1] นัทธพงศ์ นันทสำเริง.การวางแผนเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวแบบหลายวัตถุประสงค์.เอกสารสืบเนื่องในการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงาน ประจำปี 2560. 2-3 มีนาคม พ.ศ.2560. โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา.หน้า 257-262.

[2] อัจฉรีย์ พิมพิมูล และ กันย์สินี จาฏุพจน์. สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2560). หน้า 49-60.

[3] ยลดา กุมารสิทธิ์ และ อัจฉรีย์ พิมพิมูล. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2560). หน้า 129-136.

[4] ยุทธพงษ์ จันทะพาส และ วิเชียร โสมณวัฒน์. การวิเคราะห์คันกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์.เอกสารสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3. 3-4 พฤษภาคม พ.ศ.2560. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี. หน้า 215-223.

[5] สนธยา ยังมี และ วิเชียร โสมณวัฒน์. การวิเคราะห์โครงสร้างธาตุก่องข้าวน้อยด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. เอกสารสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3. 3-4 พฤษภาคม พ.ศ.2560. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี. หน้า 224-232.

[6] นิกร เห็นงาม และ จิรยุทธ์ มหัทธนกุล. การวิเคราะห์แรงดันสูงสุดของวงจรรวมกำเนิดสัญญาณมาตรฐานแบบซีมอส.วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560).pp 12-24.

[7] กนกวรรณ สุภักดี, วิรงรอง แสงเดือน, นพกานต์ หล่ายสาม, สุรัชนี สีสุด และ นัฐวุฒิ นามบุตร. การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตตุ๊กตาปั้นดินเผา กรณีศึกษา กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7. 6-7 กรกฎาคม พ.ศ.2560. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา.

[8] นัทธพงศ์ นันทสำเริง และ วอนแก้ว สีสุนาม.การประยุกต์โครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าระยะกลางของแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. เอกสารสืบเนื่องในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2560. 12-15 กรกฎาคม พ.ศ.2560. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่.หน้า 965-970. 

[9] ยุทธณรงค์ จงจันทร์, กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศแดน  อุตรพงษ์ และ ภีม พรประเสริฐ. การลดของเสียในกระบวนการผลิตสายล็อคประตูรถยนต์. เอกสารสืบเนื่องในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2560. 12-15 กรกฎาคม พ.ศ.2560. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่. 

[10]  เลิดสะไหม  วิไลสุก และ ภีม  พรประเสริฐ. การกำหนดน้ำหนักปัจจัยการดำเนินงานที่เหมาะสมของแผนกเทคนิคและคุ้มครองตาข่ายรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  แขวงสาละวัน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. เอกสารสืบเนื่องในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2560. 12-15 กรกฎาคม พ.ศ.2560. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่. 

[11] ภีม พรประเสริฐ, อมรรัตน์ พรประเสริฐ, กนกวรรณ สุภักดี และ เกียรติศักดิ์ พระเนตร. “การศึกษาระดับความเหมาะสม ในการประกอบการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านของผู้ประกอบการค้าส่งในจังหวัดอุบลราชธานี”, เอกสารสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดย มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี, ณ อาคารบริการวิชาการและ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560.

[12] ภีม พรประเสริฐ, อมรรัตน์ พรประเสริฐ, กนกวรรณ สุภักดี และ เกียรติศักดิ์ พระเนตร. “การกำหนดที่ตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่เหมาะสมในจังหวัดอุบลราชธานี”, เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ณ อาคารบริการวิชาการ และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560.

[13] กนกวรรณ สุภักดี,มานะชัย ชาวเขา, นำโชค สารีอาจ และณัฐดนัย กอสุวรรณ. การศึกษางานเพื่อลดระยะทางและการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นในกระบวนการผลิตเตาเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี.เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ณ อาคารบริการวิชาการ และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560.

[14] Lamngeun Sounaphan and Danu Wiroteurairuang.Short-term load Forecasting Using Artificial Neural Network for Ban-Nathone Substation, Salavane Province, Lao PDR .SNRU Journal of Science and Technology, vol. 9, no. 3, pp. 607-616, Oct. 2017.

[15] Wiitawas Sawaengpol and Danu Wiroteurairuang.Face Recognition Using LBP Based On Face Normalization. Proceeding of papers in ICMEMIS2017. 29 November – 1 December 2017. Kiryu City Performing Arts Center, Kiryu City, Japan.

[16] นัทธพงศ์ นันทสำเริง. การรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทางของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาโลจิสติกส์ท่องเที่ยวจากอุบลราชธานีไปปากเซ. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2560). หน้า 9-15.

[17] ไผท คงศรีลา และ อัจฉรีย์ พิมพิมูล. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานภาษาซี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. สักทอง:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560). หน้า 87-97.

[18] Natthapong Nanthasamroeng. Forecasting border mobility: A case study on an imported agricultural products from Laos to Thailand via Chong-Mek border. Proceeding of papers in ICUS2017. 8-9 December 2017. Universitas Airlangga, Indonesia.

[19] Umaporn Wittayasin and Natthapong Nanthasamroeng. Cross Border of Financial Services: A Case Study of Money Transfer between Chinese and Thai Banks.Proceeding of papers in ICUS2017. 8-9 December 2017. Universitas Airlangga, Indonesia.

Share