ผศ.ดร.อัจฉรีย์ พิมพิมูล

ผลงานวิจัย

พ.ศ.2560 (2017)

[1] อัจฉรีย์ พิมพิมูล และ กันย์สินี จาฏุพจน์. สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2560). หน้า 49-60.

[2] ยลดา กุมารสิทธิ์ และ อัจฉรีย์ พิมพิมูล. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2560). หน้า 129-136.

[3] ไผท คงศรีลา และ อัจฉรีย์ พิมพิมูล. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานภาษาซี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. สักทอง:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560). หน้า 87-97.

พ.ศ.2559 (2016)

พ.ศ.2558 (2015)

[1] สุกฤตา บุตรอ่อน และ อัจฉรีย์ พิมพิมูล. การออกแบบและศึกษาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาพื้นฐาน. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 1 ; 19 ตุลาคม พ.ศ.2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. อุบลราชธานี;2558.

[2] ธนกฤต บุตรอ่อน และ อัจฉรีย์ พิมพิมูล. การศึกษาและออกแบบระบบพัสดุ แผน และงบประมาณเพื่อการบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาพื้นฐาน. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 1 ; 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.อุบลราชธานี; 2558.

 

พ.ศ.2557 (2014)

[1]

พ.ศ.2556 (2013)

[1]

พ.ศ.2555 (2012)

[1]

 พ.ศ.2554 (2011)

[1] อัจฉรีย์ พิมพิมูล มนต์ชัย เทียนทอง และ สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์จิ๊กซอว์.2554.วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 หน้า105-118.

[2] อัจฉรีย์ พิมพิมูล มนต์ชัย เทียนทอง และ สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์. การพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์แบบออนไลน์.2554.วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 หน้า 29-42.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *