ผศ.ดร.อัจฉรีย์ พิมพิมูล

ผลงานวิจัย

พ.ศ.2558 (2015)

[1] สุกฤตา บุตรอ่อน และ อัจฉรีย์ พิมพิมูล. การออกแบบและศึกษาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาพื้นฐาน. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 1 ; 19 ตุลาคม พ.ศ.2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. อุบลราชธานี;2558.

[2] ธนกฤต บุตรอ่อน และ อัจฉรีย์ พิมพิมูล. การศึกษาและออกแบบระบบพัสดุ แผน และงบประมาณเพื่อการบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาพื้นฐาน. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 1 ; 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.อุบลราชธานี; 2558.

 

พ.ศ.2557 (2014)

[1]

พ.ศ.2556 (2013)

[1]

พ.ศ.2555 (2012)

[1]

 พ.ศ.2554 (2011)

[1] อัจฉรีย์ พิมพิมูล มนต์ชัย เทียนทอง และ สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์จิ๊กซอว์.2554.วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 หน้า105-118.

[2] อัจฉรีย์ พิมพิมูล มนต์ชัย เทียนทอง และ สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์. การพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์แบบออนไลน์.2554.วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 หน้า 29-42.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *