อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

ภาระงานอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เป็นดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์  5 บทแล้ว  – – กำลังแก้ไขและจัดรูปแบบ

 1. นายชัยรัตน์ พิมพบุตร : การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษหนังเทียมด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรม

สอบเค้าโครง 3 บทแล้ว

 1. นายจุมพลภัทร์ สีทากุลเศรษฐ์ : การศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานและลดความต้องการพลังงาน ไฟฟ้าสูงสุดในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 2. นางสาวปิยนุช ทาคำสุข : การพัฒนาอุปกรณ์การสอนภาษามือสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

อนุมัติหัวข้อแล้ว

 1. นายแววประดิษฐ์ นันทะลาด : การออกแบบระบบติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดของเครื่องผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบระบบอิสระ

(ภาระงานควบคุมวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร ปร.ด. สาขายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาภูมิภาค 1 คน)

 1. นายธีระ สาธุพันธ์ : ระบบประเมินความสามารถทางปัญญาออนไลน์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร โสมณวัฒน์

สอบเค้าโครง 3 บทแล้ว

 1. นางพรสวรรค์ ปัญญาวิชัย : การวิเคราะห์การไหลของอากาศในระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยปล่องลม แสงอาทิตย์: กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้
 2. นางสาวชมพูนุท แสวงดี : การวิเคราะห์โครงสร้างเปลือกบางโดยวิธีเค-เอฟอีเอ็ม

อนุมัติหัวข้อแล้ว

 1. นายสนธยา ยังมี : การวิเคราะห์โครงสร้างของพระธาตุก่องข้าวน้อยโดยวิธีเค-เอฟอีเอ็ม
 2. นายยุคไช กิดติลาดรังสี : การวิเคราะห์โครงสร้างของเขื่อนน้ำลีก 1 โดยวิธีเค-เอฟอีเอ็ม
 3. นายยุทธพงษ์ จันทะพาส : การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างคันกั้นน้ำโดยวิธีเค-เอฟอีเอ็ม

 

อาจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง

สอบเค้าโครง 3 บทแล้ว

 1. นายกิตติวุฒิ บุตรศรี : การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการแก้ปัญหาการจัดเส้นทาง เดินทางของพนักงานซ่อมบ ารุงเครื่องมือแพทย์

รออนุมัติหัวข้อ

 1. นางสาวอังคณา น้อยคำพวง : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนดราคาผลิตผลทางการเกษตรแบบแฟร์เทรด
 2. นายวอนแก้ว ศรีสุนาม : การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในแขวงจำปาสัก สปป.ลาว
 3. นายศุภชัย ท้วมสกุล : การออกแบบวัสดุผสมยางพาราเพื่อใช้ในการทำถนน

 

อาจารย์ ดร.นิกร เห็นงาม

 • ยังไม่มีนักศึกษาในความดูแล

 

อาจารย์ดร.ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง

อนุมัติหัวข้อแล้ว

 1. นายลำเงิน สุนาพัน : การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นของระบบจำหน่าย 22kv
 2. นายวิทวัส แสวงผล : การพัฒนาเทคนิคการรู้จำใบหน้าโดยประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัจฉรีย์ พิมพิมูล

สำเร็จการศึกษาแล้ว (ยินดีด้วย!)

 1. นายธนกฤต บุตรอ่อน : การพัฒนาระบบพัสดุแผนและงบประมาณเพื่อการบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 2. นางสุกฤตา บุตรอ่อน : การพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ภาระงานควบคุมวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา 2 คน)

 1. นางสิริลักษณ์ ฝูงใหญ่ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมของ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 2. นายสมศักดิ์ วันสุดล การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพอื่ การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ภาระงานควบคุมวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร วท.ม. สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 1 คน)

 1. นายบัณฑิต เสมอดี ระบบสารสนเทศบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรีเขต 2

 

อาจารย์ ดร.ภีม พรประเสริฐ

อนุมัติหัวข้อแล้ว

 1. นายศิราวุธ สงวนสิน : รูปแบบการซ่อมคืนสภาพเสื้อสูบแทรคเตอร์ล้อยางที่เหมาะสมที่สุด

รออนุมัติหัวข้อ

 1. นายเลิดสะไหม วิไลสุก : การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะองค์การที่ยั่งยืนของบริษัทผลิตไฟฟ้าลาว
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *